អាជីព

តើអ្នកមានសមត្ថភាព មានទឹកចិត្ត និងរួសរាយដែរឬទេ? យើងកំពុងជ្រើសរើសបុគ្គលិក! ចូលរួមសហគមន៍ BODIA

ចូលជាក្រុមគ្រួសាររបស់បូឌា

ខិតខំដើម្បីឧត្ដមភាពជាង ១០ ឆ្នាំក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ច, បូឌាបានរីកចម្រើនក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្ម និង ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់, ជាមួយនឹងគម្រោងថ្មីៗកំពុងតែមកដល់នេះ, បូឌាកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលមានទេពកោសល្យដើម្បីចូលរួមក្រុមរបស់បូឌា.

Position: Graphic Designer Assistant  | Location: Phnom Penh

Duration: FULL TIME

Main Contact:

The Graphic Designer Assistant will join the Marketing & Communication team and will be under the supervision of the Marketing & Communication Manager, he/she will directly collaborate with the Communication Supervisor and the Digital Marketing Supervisor.

Scope of work:

The graphist designer assistant shall support Marketing and Communication team in the design of the marketing materials/graphics for Bodia branches in Phnom Penh & Siem Reap.

Functions & responsibilities: 

The Graphic Designer Assistant is in charge of finalising and preparing communication supports used to promote Bodia services and products:

 • Design materials for prints and online communication respecting branding and graphic guidelines as follow:
 • Prints & advertising: promotional & marketing materials, advertising, leaflets, banners, catalogues, signage, packaging, etc.
 • Digital communication: websites graphics, social medias (Post, Banners, GIF, etc > to be displayed on Facebook, Instagram, Pinterest, and Newsletter).
 • Contributing ideas and suggest design improvements.
 • Support the Marketing and Communication team in the definition of visual content needed and adapting the design in English/Khmer for all supports, off and online.
 • Finalise the printing files to be sent to the printing houses.
 • Manage the full printing process: negotiate and follow up with printing house/suppliers on production, schedule and quality of the prints.
 • Support the team during
 • Other tasks to be assigned by supervisors/managers.

Candidate Profiles:

 • Bachelor degree in Graphic design/ IT
 • Minimum 1-year experience in related field
 • Strong knowledge of design software (Adobe Illustrator, Photoshop and InDesign)
 • Photography, Photo editing, Motion design and Video skills are a plus
 • Fluent in English and Khmer
 • Able to understand printing production process
 • Creative, curious and problem-solving mind (bring and understand concepts)
 • Able to work in team
 • Organizational skills with special attention to details
 • Able to work under tight-time schedule

Contact Information 

If interested, please send your application (CV and Cover letter) and your portfolio to

Email: Thomas.charneau@bodia.com

Tel: +855 (0) 719 752 453

 

Apply now >

Position: Developer Freelance

Established since 2006, Bodia has started its activities with the opening of cocooning Spas in Siem Reap and
Phnom Penh offering an authentic vision of relaxation in a modernly designed Cambodian Spa. In order to guaranty
the quality of its treatment Bodia has created its own line of natural cosmetics and products made in Cambodia
promoting traditional know-hows and using local ingredients.
Nowadays, Bodia is a network of 7 Spas located in Cambodia dispensing quality treatments and distributes and
selling its natural products in all Bodia Spas and Bodia Apothecary shops, as well as through a network of 50 local
distributors and 2 websites: www.bodia-spa.com | www.bodia.com

In order to support and develop its communication activities as well as assist our Marketing Team, Bodia is looking
for an experienced and passionate WordPress Developer to support our team! As a WordPress Developer at our
company, you will be responsible for both back-end and front-end development (mostly wordpress and
woocommerce). We are expecting the candidate to have a strong understanding of latest industry trends and
content management systems.

Duration: Initial partnership/freelance contract length of 1 year – Part time

Main Contact:

The freelance developer will be under the supervision of the Marketing & Communication Manager, he/she will
directly collaborate with the Digital Marketing Supervisor and Digital Marketing Assistant.

Scope of work:

The graphist designer assistant shall support Marketing and Communication team in the design of the marketing materials/graphics for Bodia branches in Phnom Penh & Siem Reap.

Function & responsibilities:
• Implementing new features and functionalities based on brief and webdesigns
• Fixing bugs and follow up with backlog system (Jira)
• Establishing & guiding the website’s architecture
• Managing and maintaining a good workflow with our third party partners
• Ensuring high-performance (loading time) and availability, and managing all technical aspects of the CMS
• Technically support the SEO optimizations
• Helping formulate an effective, responsive design
• Offering assistance if needed

Freelance profile:
• Good understanding of front-end technologies, including HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
• Experience in building user interfaces for websites and/or web applications
• Experience in designing & developing responsive design websites (wordpress)
• Knowledge about e-commerce environment (Woocommerce)
• Comfortable working with debugging tools like Firebug, Chrome inspector, etc.
• Ability to understand CSS changes and their ramifications to ensure consistent style across platforms and
browsers
• Ability to convert comprehensive layout and wireframes into working HTML pages
• Knowledge of how to interact with RESTful APIs and formats (JSON, XML)
• Proficient understanding of code versioning tools (such as Git, SVN, etc.)
• Strong understanding of PHP back-end development
• Bachelor degree in web development (or higher)
• English and Khmer fluent

Contact Information 

If interested, please send your application (CV + Cover letter) and projects reference to: digital.comm@bodia.com

 

Apply now >

Position: Admin Officer | Location: Phnom Penh

In order to support and develop its operations, Bodia Spa is seeking an ADMIN OFFICER.

Duration:  Initial contract length is 1 years

Main contacts:

The Admin Officer will report to:

 • Admin Supervisor
 • Head of HRA

Scope of work:

Admin’s works focus on:

 • Public Relations
 • Documentation
 • Office Management
 • Admin Supports

Functions & Responsibilities

 1. Responsibilities
 • Set up finger print for new staffs
 • Manage staffs’ attendances
 • Control the company’s assets
 • Manage the security and cleaner
 • Manage on stationary (in/out)
 • Manage first aid and stock
 • Manage all events in company (Monthly staff’s party, Birthday party etc…)
 • Manage administrative expend chart account
 • Review insurance and claim accident with Forte or NSSF (Vehicle, Moto, Tuk Tuk and staffs)
 • Review vehicle tax road and visa extending for expats
 • Take documents to ministries for applying or submitting legally
 • Other works set up by supervisor and manager.
 1. Company Images

Keep monitoring of the following items in order keep the company image

 • Be polite and friendly to the others
 • Be a Business Unit partner
 • Make yourself tidy and clean
 • Oversee the good working environment.

Candidate profile:

The qualified candidate will have the following experience:

 • An individual with positive mind-set
 • Minimum 1 or 2 years related working
 • Good at computer skills (Microsoft office, internet and e-mail)
 • Creative and be able to work effectively and cooperatively with co-workers
 • Able to be work under pressure
 • Good at English skills capabilities is an advantage
 • Able to travel to visit all branches in Phnom Penh

Contact Information: 

Interested candidates are requested to submit CV together with recent colour photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Name: Leakhena (Ms)
 • Position: Admin Supervisor
 • Tel: 011 806 396
 • Email: officer@bodia.com
 • Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh

 

Apply now >

Position: Reservation Officer | Location: Phnom Penh

DUTIES

 • Received and count petty cash from morning shift
 • Check mail of cashier and acknowledge
 • Prepare check out bill for guests
 • Ensure that guests are happy with treatment when check out.
 • Maintain guests confidentiality and business/spa facility information confidential at all times.
 • Keep revenue in safety box at 7pm and second time at 10pm
 • Close account with report from quick book
 • Settle bank Machine
 • Send daily sales report to management team
 • Send Audit trial to Spa manager

JOB REQUIREMENTS:

This position must demonstrate the following skills:

 • Good at English Language
 • Good Team Work
 • Communication and problem solving skill
 • Decision making skill
 • Effective verbal and listening communications skill
 • Very effective organizational skills
 • Computer skills Microsoft office, Email, Internet
 • Flexible on problem solving

BENEFIT PACKAGE:

 • Competitive Salary
 • Yearly Salary Revising on evaluation
 • Insurance
 • Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per Cambodian labor law

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent color photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Name: Mr. Derick
 • Position: Operation Quality Manager
 • Tel: 078 274 533
 • Email: operation.quality@bodia-spa.com
 • Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

Position: BODIA SPA GUEST RELATION SUPERVISOR | Location: Siem Reap

Duration: FULL TIME

Main Contact: Guest relation supervisor shall report directly to Bodia Spa Manager.

Scope of work:

The Bodia Spa guest relation supervisor in Siem Reap is one of the main support for Spa Manger and Operation Quality Manager in its daily tasks:

 • maintenance high standards of quality for the receipt team
 • Organize regulars  training and being the direct face to face contact with the guests
 • maintenance the level of service and quality by closely monitoring of the check in and check out of all profiles of customers with a strong ability for guest retention and up selling spa treatments and products

Functions & responsibilities: 

1. Staff training and internal skills monitoring:

Ensure proper internal training and guarantee top quality of Bodia Spa front line (receptionists welcoming, Spa cleanliness…) 

By closely monitoring the staff skills, Spa Guest relation supervisor should be able to establish the list of training needs from internal and external trainer and guarantee a proper schedule for each staff to reach the level of knowledge required. (Staff progression list, training schedules monitoring) 

Spa Guest relation supervisor must maintain a strict and permanent protocol of work with all team members. Protocols shall be as per company requirements and updated according to managers needs and judgement. 

2. Human resources 

Bodia Guest relation supervisor will assist Spa assistant manager in ensuring a permanent and sufficient recruitment of Bodia Spa front line operational staff in cooperation with the HR & Admin supervisor (cleaners, receptionist). 

By managing the team wisely he/she ensure the wellness of all team members and maintain a positive team spirit among all working shifts. 

Spa Guest relation supervisor will participate to the front line roster establishment and ensure the service maintenance at all time of Spa operations (weekends, evenings, ceremony days etc…) 

3.Reporting 

 • Walk Out report  

Spa guest relation supervisor assist shall assist in completing the guest walk out and guest satisfaction form. He/ She is concerned by the achievements of targets in term of revenue and quality of welcome. 

 • Guest Satisfaction report 

Guest relation supervisor  shall produce daily / weekly / monthly reports regarding Guests satisfaction form filled by guests at the end of treatment to follow up overall quality of front line ( check in and Out) including treatment feedback.  

Guest relation supervisor shall place his / her attention in monitoring customer’s feedback. Either by collecting comments directly from customers after treatment, Bodia treatment questionnaire analysis, through TripAdvisor or any public media. 

 • Employee meeting 

Guest relation supervisor shall participate in organising weekly employee meeting and edit the minutes to be communicated to all staff and management for close tracking of open issues and expectations.  Communicates clearly and directly with employees supervised concerning performance expectations, productivity and guest experience. Ensures that staff is fully knowledgeable on the use and benefits of services, products, programs, marketing and promotions. 

4. Operational tasks 

As a team leader, Guest relation supervisor is capable of performing all booking and guest welcoming tasks, set up a room as per Bodia’s protocol, control all operations performed into the Spa service activity.  

A Guest Relation supervisor in Bodia is responsible for managing the first impressions of  Guests and, therefore, must perform the following tasks to the highest standards: 

 • Review arrival lists in the log book to welcome pre-booked guests. 
 • Attend to special guests (e.g. VIPs and premier card members) and answer their inquiries with regard to treatment and the spa if any. 
 • Suggest treatment to guest by interacting with guest and understanding their need to deliver personalised service  
 • Provide information about amenities, area and Bodia Spa and promote services. 
 • Anticipate guest needs and build rapport with customers in order to reduce guest walk out at his maximum. 
 • Address customer complaints and  resolve them in timely manner   
 • Demonstrate a thorough understanding of all facilities and services provided within the Spa and identify opportunities for up-selling and promoting Bodia Spa when appropriate.

5. Maintains a commitment to the company vision and the “spirit” of the organisation.   

Expectation:  Company commitment is consistent and positive. 

6. Monitor general image of Bodia Spa to keep it at its best level 

Communicate and monitor with Spa team in order to report all maintenance details that need improvement and follow up to maintain a good image at Bodia Spa. 

Condition:

 • Basic salary: To be determined based on experience 
 • Benefit (phone & Petrol):  To be determined based on experience 
 • Bonus: Based on monthly sales targets. Evaluated every 3 months. 
 • Insurance : Accident insurance 

Candidate Profiles:

 • Should be an outgoing, not shy and excellent communicator who can stay positive when facing difficult situations
 • Should be self-driven and motivated to reach excellence
 • Should also be reliable, customer-oriented and professional attitude, as you’ll serve as a primary point of contact for our customers and be the brand Ambassador for Bodia with our guest
 • Should have good time management skills to deal with complaints and resolve guest issues
 • Proven experience as a Guest Relations Officer is desirable  
 • Familiarity with hospitality industry standards 
 • Flexibility to respond to a variety of different work situations 
 • Khmer native , Proficiency in English; knowledge of Chinese language is a must 
 • Outstanding communication abilities 
 • Excellent organisational and time-management skills 
 • Maintains a commitment to the company vision and the “spirit” of the organisation
 • Join all new Spa training activity and help to advice the team on guest expectations and requirements for future training of the staff

Contact Information 

Interested candidates are requested to submit CV together with recent colour photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Tel: HR Department 099 606 642
 • Tel: Mr. Cedric Blanchard 095 803 310
 • Email: hra.sr@bodia.com
 • Address: Bodia Spa Old Marker behind U-Care Phamarcy, Siem Reap

Apply now >

Position: HR Supervisor | Location: Phnom Penh

In order to support and develop its operations, Bodia is seeking for a HR & internal audit Supervisor.

Duration:  Initial contract length is 1 year

Main contacts & team:

The HR supervisor will report and cooperate daily with :

 • Bodia General Manager
 • Bodia Spa Operation manager
 • Bodia Admin Supervisor
 • All heads of supportive departments (Marketing, Sales, Accounting)

Scope of work:

Human Resources Supervisor is a key person in the recruitment and daily management of Bodia staff. He/She is mainly in charge of fulfilling the employment offers provided by all departments and is a central actor to guarantee to cohesion of the team.

Functions & Responsibilities

Human resources:

 • RECRUITMENT (First priority function of the HR Supervisor): Prepare job announcement, shortlist, interview, and select candidates. Manage recruitment budget (posting, sponsorship program…)
 • Ensure a proper welcome of new employees in the related team. Guarantee a warm welcome with clear training handover by related supervisor and manager.
 • Scale employee salary, benefit, compensation and appraisal
 • Coordinate staff meeting and training to facilitate internal communication.

Documentation & Records:

 • Ensure proper record of employees in the system.
 • Make/renew employment contract, maintain employees updated file.
 • Coordinate NSSF declaration.
 • Maintain and communicate internal forms amongst employees (AL form, check medical receipt from employee after sick leave etc…)
 • Cooperate with Admin team to Update rules/policy/procedure and communicate amongst all staff.
 • Supervise and control that staff are respecting the company rules & policies.
 • Process VISA & Working permits with authorities for foreigner employees.
 • Facilitate payroll account opening for employees.
 • Occasionally Translation and interpretation

Office Management

 • Control fixed assets
 • Oversee security, safety, constructions, building maintenance
 • Control on purchase stationary and other equipment

Public Relations

 • Help on Employee dispute resolution
 • Organise events (Meeting, Conference, Training and Party) for the company

Candidate Profile:

 • Minimum 2 to 3 years in HR functions.
 • Good at computer skills (Microsoft office, internet and e-mail, HR system is a plus)
 • Creative and independent
 • Strong leadership abilities
 • Able to work under pressure
 • Excellent English skills
 • Good mobility (visit different Bodia location, recruitment campaigns in province)
 • Good interpersonal skills
 • Be a Business Unit partner

Benefit Package: 

 • Basic gross salary: $500 to $800 – Based on experience
 • 13 months
 • Benefit (phone & petrol)
 • Insurance
 • Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per Cambodian labour law

Contact Information: 

Interested candidates are requested to submit CV together with recent colour photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Tel: 011 806 396
 • Email: admin.officer@bodia.com / antoine.bancel@bodia.com
 • Address: BODIA SPA; #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh

Apply now >

Position: Therapist | Location: Phnom Penh

Job Description:    

Spa Therapist is responsible for the delivery of an efficient, friendly and results-driven spa experience and one who can exhibit an excellent and consistent level of customer service. You are the ‘spa experience’ that guests will have as they entrust themselves in your capable and expert hands, so you will be expected to execute treatments, engage guests in consultation and repartee, while making them feel as if they have entered a completely different environment from the one they came from.

Functions & responsibilities:

• Primary focus on sense of guest arrival/departure, hands-on treatment, cleanliness, room ambiance, and overall spa experience. Empathetic, friendly, and able to make people feel beautiful inside and out.
• Establish a long term relationship with customers.
• Can provide expertise in all areas of retail and treatments. Able and available to answer any questions that guests may have and give them extensive feedback and demonstration if applicable; with an ability to execute suggestive and add-on sales.
• Records all service/product items used.
• Takes charge of assigned room retail inventory.
• Takes control of guest booking once guest is endorsed by Reception.
• Coordinates the maintenance schedule of treatment room.
• Monitors, maintains and re-stocks assigned room with products, supplies, disposables and work tools.
• Participates in monthly meeting with Spa Department Heads on club performance, staff relations, training, productivity, equipment and facility maintenance, inventory, stocking and control.
• Maintains a commitment to the company vision and the “spirit” of the organization.
• Monitors personal performance tracking reports like attendance, training sessions attended, commission/incentives earned, and other work-related reports required.
• Communicates clearly and directly with supervisor and colleagues concerning performance expectations, productivity, and accountability within the team. Maintains team preparedness by constantly participating in training activities.
• The position of Therapist – Aesthetician or Masseuse is dynamic but routine. He/she is essential at all hours of spa operations unless operational requirements suggest otherwise.

BENEFIT PACKAGE:

 • Competitive Salary
 • Incentive based  Sales  (Regarding Position)
 • Benefit (phone & petrol)
 • Yearly Salary Revising on  evaluation
 • Insurance
 • Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per Cambodian labor law

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent color photo (4 x 6), a cover letter through HR office or email the CV with cover letter email, (Attachment should not larger than 2MB, or should not submit link attachment to download)  :

 • Name: HRA OFFICE
 • Position: HR and Admin Department
 • Tel: 011 806 396
 • Email: admin.officer@bodia.com
 • Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

Position: Product – Sales Executive | Location: Phnom Penh

Established since 2006 Bodia has started its activities by opening sheltering cocoon Spas in Siem Reap and Phnom Penh offering an authentic vision of relaxation in a modernly designed Spa (www.bodia-spa.com). In order to guaranty the quality of its treatment, Bodia has created its own line of natural products made in Cambodia under the brand Bodia Cambodian Apothecary that promotes the traditional know-hows and uses local resources (kh.bodia.com).

Nowadays, Bodia is a network of 7 Spas in Cambodia (4 locations in Phnom Penh & 3 locations in Siem Reap) dispensing quality treatments and offering therapist training to other spas, hotels and extending its services to franchise opening. Bodia products are made in our factory located in Phnom Penh and distributed in all official Bodia Spas and Stores, through a network of 50 local distributors and 1 online shop.

In order to support and develop its operations, Bodia is seeking for a Product- Sales Executive.


DUTIES

SCOPE OF WORK:
The Bodia Sale Executive will assist the Whole Sales Manager on promoting and selling Bodia products. She/He will maintain and develop good relationship customers in order to increase sale and reach monthly target.

SALES OPERATIONS:
– Branding Image Control: Constantly control the branding on displays. Implement corrective actions and / or training to ensure a constant brand proper representation. Implement the modification  decided in cooperation with management.

– Sales Follow Up: Follow up with partner’s representative about the current ordering from clients. Stock must be counted every week or received by email in order to push the customer to order frequently. Implement strategy to motivate re-ordering.

– Payment Collection: The sales executive tracks invoices and payment within terms. He must report to management team and accounting about payment issues.

– Clients’ Management: Documents tracking (invoice, stock list…), storage advices at client’s premises. Negotiate and treat open issues with clients. Such as special promotion or discount, nearly expire products return and / or replacement, loss and / or damage payments. Specific notice for consignment customer: establish contract for every new consignment customer, check stock on hand and close balance monthly.

JOB REQUIREMENTS:

The qualified candidate will have the following experience:

 • – Bachelor Degree related to the field
 • – At least 1 year of experience in related field of work
 • – Good in English
 • – Experience of managing individuals and teams
 • – Good analytical mind
 • – Good communication and reporting skills
 • – Self-motivated
 • – Own initiative
 • – Drive
 • – Tenacity
 • – Creativity
 • – Resilience

BENEFIT PACKAGE:

 • – Competitive Salary
 • – Incentive based Sales (Sale only)
 • – Benefit (phone & petrol)
 • – Yearly Salary Revising on evaluation
 • – Insurance
 • – Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per
  Cambodian labor law

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent color photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • -Name: Leakhena (Ms.)
 • -Position: Admin Supervisor
 • -Tel: 011 806 396
 • -Email: admin.officer@bodia.com
 • -Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

Position: Spa Receptionist | Location: Phnom Penh

Functions & responsibilities:

• Primary focus on operations of the front desk, telephone, sense of guest arrival/departure, and management and stock of main lobby retail area.
• Well versed in all areas of retail/service and available to answer any questions that guests may have and be able to give them extensive feedback and demonstration if applicable; with an ability to execute suggestive and add-on sales.
• Collection and recording of all service/product transactions
• Coordination of guest/therapist booking
• Coordinates the maintenance schedule of aquatic in the lotus pool & elements relating to the spa
• Maintains guest confidentiality and business/spa facility information confidential at all times.
• Coordinates use of other sources of client database to make use of un-booked time slots, cancelled/no-show bookings or appointment blocks.
• Monitors personal performance tracking reports like attendance, training sessions attended, commission/incentives earned, and other work-related reports required.
• Communicates clearly and directly with supervisor and colleagues concerning performance expectations, productivity, and accountability within the team.

Job requirements:

• English Skill: Good Level
• Team working skill
• Communication and problem solving skill
• Decision making skills
• Effective verbal and listening communications skill
• Very effective organizational skills
• Computer skills Microsoft office, Email, Internet
• Flexible on problem solving

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent color photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Name: Leakhena (Ms.)
 • Position: Admin Supervisor
 • Tel: 011 806 396
 • Email: admin.officer@bodia.com
 • Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

Position: R&D Technical Engineer (Cosmetic Field) | Location: Phnom Penh

Established since 2006 Bodia has started its activities by opening sheltering cocoon Spas in Siem Reap and Phnom Penh offering an authentic  vision of relaxation in a modernly designed Spa (www.bodiaspa.com). In order to guaranty the quality of its treatment, Bodia has created its own line of natural products made in Cambodia under the brand Bodia Cambodian Apothecary that promotes the traditional know-hows and uses local resources (kh.bodia.com).

Nowadays, Bodia is a network of 7 Spas in Cambodia (4 locations in Phnom Penh & 3 locations in Siem Reap) dispensing quality treatments and offering therapist training to other spas, hotels and extending its services to franchise opening. Bodia products are made in our factory located in Phnom Penh and distributed in all official Bodia Spas and Stores, through a network of 50 local distributors and 1 online shop.

In order to support and develop its operations, Bodia is seeking for a R&D Technical Engineer.

Contract’s type: Full time job local contract.

Duration: 1-year minimum

Salary: $1500 – $2000/ month (based on experience)

Position profile: The product technical Supervisor (PTS) is in charge of the technical expertise of Bodia products and shall overlook the following aspects of the products:

 • – Regulatory affairs
 • – R&D
 • – Quality

Bodia HRA Office:

 • – Tel: 069 568896
 • – Email: hra.pp@bodia.com
 • – Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Functions & responsibilities:

PTS shall have following responsibilities:

– Legal registration : Bodia general policy aims to follow a R&D and production European standards. PTS shall ensure proper documentation, cosmetic folders, application of GMP, registration towards competent authorities.

– R&D: Member of the Bodia’s decision team, the PTS shall participate to the new strategic products definition. He/ She handles the R&D phase by sourcing appropriate ingredients, conceptualize the prototypes, the production process and the tests validation. On a marketing point of view, the PTS actively participate in benchmarking the existing cosmetics global market and trends.

– Quality: In order to guarantee a constant quality level of Bodia products, the PTS is in charge to supporting the production quality teams, procurement team members in the raw material monitoring, production processes and final products conditions.

Requested skills:

 • Minimum Master in cosmetic engineering
 • 2 to 3 years of experience (excluding internship)
 • English, spoken, read, written.
 • Creative and open mind
 • Pack office.

Code of conduct: The candidates shall be self-conducted, independent and creative in his/ her professional and personal life. Meticulous, he / she knows how to work under pressure and take initiative while maintaining an appropriate communication between all departments members. He/ She knows how to adapt in a challenging working environment that combines various culture and working conditions.

Benefit Package:

 • – Competitive Salary
 • – Incentive based Sales (Sale only)
 • – Benefit (phone & petrol)
 • – Yearly Salary Revising on evaluation
 • – Insurance
 • – Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per Cambodian labor law

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent color photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Name: Leakhena (Ms.)
 • Position: Admin Supervisor
 • Tel: 011 806 396
 • Email: admin.officer@bodia.com
 • Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

Position: Regional Sales Manager | Location: Phnom Penh

Scope of work:

In order to open new local markets to Bodia products and spa services, Bodia requires a full-time Regional Sales manager to fulfil the following vital roles;

 • Identify new potential customers (including but not limited to travel agencies, hotels, boutiques, other spas, retail premises)
 • Organise and perform prospection visits to potential customers until sales in the aim of increasing the popularity and visibility of Bodia Spa

Operational responsibilities:

Regional Sales Manager is in charge of Bodia commercial prospection by proposing Bodia Spa services and products including the sales of Spa Training to potential customers

 • Sales prospection
  • Establish a detailed list of potential customers to visit and follow up in Cambodia but also abroad and manage database including all potential business partners (Travel agencies, hotels, airline companies…)
  • Lead active prospection campaign (plan visits on phone and perform the commercial presentation).
  • Create prospection tools with the help of Marketing department such as mini-menu, factsheet, flyers…
  • Networking – Constantly update personal local network by attending events and meeting relevant industry people of Chinese community across the country.
 • Support Sales Department in visiting monthly Existing Travel agency and Hotels in Phnom Penh answering all issues and enquiries under Sales manager
 • VIP and Business management: In charge of organizing Spa inspection with Travel Agencies and /or investors (with BDM support) on site when required.
 • Develop sales managing new potential tour guides creating specific guidelines with commissions under sales manager.
 • Sales operations
  • Edit the customer’s agreement under supervision of Sales Manager.
  • Launch of Operation
   • Welcome valuable customers’ representatives and clients at Spa.
   • Coordinate the new customer’s staff training and “Bodia” education in cooperation with Marketing & Communication Supervisor or Spa Operation Manager.
   • Responsible for providing formal and informal guidance and recommendations to the sellers’ teams regarding cultural awareness related to your markets and selling techniques
   • Increase the average sales per pax for customers training teams of sellers
 • Human Resources responsibilities:

By closely managing its team, the Regional Sales Manager ensures that all tasks are securely handled to ensure the expected sales performance, staff security, satisfaction and compliance and above all, client information and satisfaction.

  • Recruitment: Retail manager should be in charge to follow up the recruitment process with Bodia’s admin department. Job description writing, recruitment process, interviews etc…
  • Training sales team members (sales executive): Regional Sales Manager is in charge of training the selling staff regarding Spa services and customers management.
  • Admin & Bonus management: Keep administrative documentation up to date (job descriptions, flow chart, holidays or purchases request,…).

Incentive should be calculated every month by Regional Sales manager for each sales executive under his/ her watch. He/she should also bring advice about the incentives policy to adjust it as best as possible to the company & sales executive’ common benefit and motivation.

Candidate profile:

The qualified candidate will have the following experience;

 • Fluent in English: speaking and writing.
 • Bachelor degree in sales & marketing.
 • Excellent Microsoft Office Knowledge
 • At least 3 years of experience in a related field of work.
 • Good communication and reporting skills.
 • Ability to take initiative
 • Driving best practice and culture of continuous service delivery improvement within the company
 • Good teamwork, analytical and problem-solving skills
 • Creativity
 • Organised and self-efficient

Benefit Package: 

 • Competitive Salary.
 • Incentive based Sales (Sale only).
 • Benefit (phone & petrol).
 • Yearly Salary revising on evaluation.
 • Insurance.
 • Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per Cambodian labor law.

Contact Information 

Interested candidates are requested to submit CV together with recent colour photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Name: Leakhena (Ms.)
 • Position: Admin Supervisor
 • Tel: 011 806 396
 • Email: admin.officer@bodia.com
 • Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

 

Position: Shop Seller | Location: Phnom Penh 

Functions & responsibilities:

• Keeping the Bodia Cambodian Apothecary Boutique tidy and clean including sweeping and mopping, etc
• Informing customers about products, offering free testing, and assisting shoppers to find goods and products they are looking for.
• Printing out the invoices when performing sales and exporting the selling reporting sheet form the system.
• Being responsible for processing cash and Card Payments to ensure it matches with invoice.
• Checking products display in the Boutique and making sure they are accurate with attaching price tags on each item
• Checking tester, expiry date of products, lights, sales report, uniform and reporting to Supervisor /Manager
• Working within established guidelines, rules and regulation.
• Other tasks assign by supervisor

Job requirements:

• This position must demonstrate the following skills:
• Team working skill
• Communication and problem solving skill
• Decision making skills
• Effective verbal and listening communications in English
• Very effective organizational skills
• Computer skills Microsoft office, Email, Internet
• Flexible on problem solving

BENEFIT PACKAGE:

 • Competitive Salary
 • Incentive based  Sales  (Regarding Position)
 • Benefit (phone & petrol)
 • Yearly Salary Revising on  evaluation
 • Insurance
 • Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per Cambodian labor law

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent color photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Name: Leakhena (Ms.)
 • Position: Admin Supervisor
 • Tel: 011 806 396
 • Email: admin.officer@bodia.com
 • Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

 

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Stay tuned!
Subscribe our newsletter to get updates
ErrorHere