ប្រេងធម្មជាតិ

វាត្រូវប្រើប្រាស់ស្លឹកគ្រៃប្រហែល​ 300kg ដើម្បីបង្កើតបាន​ប្រេងស្លឹកគ្រៃធម្មជាតិចំនួន​ 1​ លីត្រ,​ ប្រេង​ធម្មជាតិគឺពិតជាប្រេងដែលមានកំហាប់ខ្ពស់និងមានថាមពលខ្លាំងដែលអាចទាញយកបានពី គ្រាប់, សំបក, ដើម, ដើមផ្កា, ស្លឹក, ឬឫសរបស់រុក្ខជាតិ​ជាដើម