ប្រេង

វាត្រូវប្រើប្រាស់ស្លឹកគ្រៃប្រហែល​ 300kg ដើម្បីបង្កើតបាន​ប្រេងស្លឹកគ្រៃធម្មជាតិចំនួន​ 1​ លីត្រ,​ ប្រេង​ធម្មជាតិគឺពិតជាប្រេងដែលមានកំហាប់ខ្ពស់និងមានថាមពលខ្លាំងដែលអាចទាញយកបានពី គ្រាប់, សំបក, ដើម, ដើមផ្កា, ស្លឹក, ឬឫសរបស់រុក្ខជាតិ​ជាដើម
Showing 1–12 of 13 results
ប្រេងម៉ាស្សាក្លិនក្រអូប - ល្ង & ខ្ញី
Add to cart
Sale!
ប្រេងម៉ាស្សាក្លិនក្រអូប - ល្ង & ស្លឹកគ្រៃ
Add to cart
ប្រេងម៉ាស្សាក្លិនក្រអូប - ល្ង & ក្រូចឃ្វិច
Add to cart
ប្រេងម៉ាស្សាក្លិនក្រអូប - ល្ង & ផ្កាក្ដាំងងា
Add to cart
Essential Oil - Eucalyptus
Add to cart
Essential Oil Ginger
Add to cart
Out of stock
Essential Oil - Kampot Pepper
Sale!
ប្រេងធម្មជាតិ-ស្លឹកគ្រៃ
Add to cart
ប្រេងធម្មជាតិ - ក្រូចឃ្វិច
Add to cart
Essential Oil - Tea tree
Add to cart
ប្រេងធម្មជាតិ-ផ្កាក្ដាំងងា
Add to cart
កាដូឈុតម៉ាស្សា និងងូតទឹកដោយបូឌា
Add to cart
1 2