ផលិតផលស្ក្រាប់ និងរុំខ្លួន

ត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយរូបមន្តបុរាណរបស់ជនជាតិដើម ផលិតផលស្ក្រាប់ និងរុំខ្លួនរបស់បូឌាត្រូវបានផលិតដោយគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិ ១០០ ភាគរយនិងមានប្រភពមកពីធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា