សាប៊ូកក់សក់ និងក្រែមបន្ទន់សក់

សាប៊ូកក់សក់ និងក្រែមបន្ទន់សក់ធម្មជាតិរបស់យើងមិនត្រឹមតែសម្អាតសក់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយបន្ធូរអារម្មណ៍ទៀតផង