ប្រេងកូឡា

មន្តអាគមនៃធម្មជាតិបានរួបរួមជាមួយភាពទន់ភ្លន់ លួងលោម និងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលត្រូវបានរកឃើញដោយបូឌា!
Showing all 8 results
កាដូឈុតម៉ាស្សា និងងូតទឹកដោយបូឌា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងកូឡាដាក់តាមខ្លួនចំនួនដោយបូឌា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងកូឡាដបធំ ក្លិនស្លឹកគ្រៃ និងផ្កា Geranium
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងកូឡាដបធំ​ ក្លិនដើមប្រេងខ្យល់ និងឈើឯម
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងកូឡាដបធំ ក្លិនខ្ញី និងផ្កាក្លាំពូ
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងកូឡាដបតូច ក្លិនស្លឹកគ្រៃ និងផ្កា Geranium
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងកូឡាដបតូច ក្លិនដើមប្រេងខ្យល់ និងឈើឯម
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងកូឡាដបធំ ក្លិនខ្ញី និងផ្កាក្លាំពូ
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក