កាហ្វេ

អាថ៍កំបាំងនៃភាពស្រស់ស្អាត: កាហ្វេកាន់តែឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងញាំនៅក្នុងកែវសំណប់ចិត្តរបស់យើង. ប៉ុន្តែតើវាល្អសម្រាប់ខ្លួនរបស់យើងទេ? ប្រាកដហើយ! វាត្រូវបានបង្ហាញថាកាហ្វេអាចជួយបង្កើនថាមពលរបស់យើង, និងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺមហារីក ឬការបាត់បង់ការចងចាំផងដែរ