ដើមប្រេងខ្យល់

អាថ៍កំបាំងនៃអត្ថប្រយោជន៍: ដើមប្រេងខ្យល់គឺជា​អាវុធប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលមានប្រសិទ្ធភាព​ និងជួយបន្ធូផ្លូវដង្ហើមផងដែរ