ម្រេច

ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាម្រេចល្អបំផុតនៅលើពិភពលោក, រសជាតិរបស់វាខុសៗគ្នាទៅតាមតំបន់នៃប្រទេសកម្ពុជា :​ កំពត, ស្រែអំបិល និងមេមត់