អង្ករ

អាថ៍កំបាំងនៃអត្ថប្រយោជន៍: ភាគច្រើនបូឌាប្រើប្រាស់អង្ករផ្កាម្លិះ, ជាអង្ករកម្ពុជាមានគុណភាពខ្ពស់ដែលមានជីវជាតិច្រើនជាង ជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងអង្ករផ្សេងទៀត