ល្ង

អាថ៍កំបាំងនៃអត្ថប្រយោជន៍: គ្រាប់ល្ងសម្បូរជាតិស័ង្កសី, ជាសារធាតុរ៉ែដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្បែករបស់អ្នក. មានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបរិយាយអំពីល្ង!