សារាយ Spirulina

អាថ៍កំបាំងនៃអត្ថប្រយោជន៍: អាហារធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យនេះ ល្បីខាងខ្លឹមសារអាហារូបត្ថម្ភល្អ. ការសិក្សាបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការជំរុញថាមពល ​ និងជួយដល់សរសៃឈាមបេះដូង, សុខភាពភ្នែក និងខួរក្បាលផងដែរ
Showing all 4 results