ក្រូចឃ្វិច

រីករាយនឹងមន្តអាគមនៃផ្លែឈើនេះ! បន្ថែមពីក្លិនក្រអូបនៃក្រូច វាអាចជួយបង្កើនការរំលាយអាហាររបស់អ្នកជាមួយនឹងវីតាមីនរបស់វា (C, A) និងការពារស្បែក ថែមទាំងជម្រុញការផលិត collagene​ ផងដែរ។ ឆាប់មកទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍របស់វាភ្លាមមក !
Showing all 4 results
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Out of stock
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Lemongrass & Kaffir Lime Shampoo
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក