ដើមតែ

និយាយថាសួស្តីចំពោះស្បែកដ៏រលោង និងជំរាបលាដល់បញ្ហារាងកាយរបស់អ្នក! ដើមតែអាចរក្សាបាននូវគុណភាពស្បែកសក់និងក្រចករបស់អ្នក ដើរតួដូចជាថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគដ៏មានឥទ្ធិពល!
Showing all 4 results
Essential Oil - Tea tree
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Out of stock
ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល- ជែលលាងសម្អាតមុខ
ប្រេងកូឡាដបធំ​ ក្លិនដើមប្រេងខ្យល់ និងឈើឯម
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងកូឡាដបតូច ក្លិនដើមប្រេងខ្យល់ និងឈើឯម
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក