ផ្កាក្តាំងងា

ត្រូវបានគេអោយនាមថា «ម្ចាស់ក្សត្រីនៃផ្កា» សម្រាប់គុណប្រយោជន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់វាផ្កាដែលមានក្លិនក្រអូបដូចទឹកអប់នេះចិញ្ចឹមស្បែករបស់អ្នក
Showing all 8 results
ប្រេងម៉ាស្សាក្លិនក្រអូប - ល្ង & ផ្កាក្ដាំងងា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងធម្មជាតិ-ផ្កាក្ដាំងងា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
សាប៊ូដុំ Saponem ដោយបូឌា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
សាប៊ូដុំ Saponem ក្លិនផ្កាក្ដាំងា និង ផ្កាឈូក
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Shampoo Sesame & Ylang Ylang
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
សាប៊ូដុសខ្លួនទឹក ក្លិនម្ជូរព្រឹក និងផ្កាក្ដាំងងា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
សាប៊ូដុសខ្លួនទឹក ក្លិនម្ជូរព្រឹក និងផ្កាក្ដាំងងា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
កាដូឈុតម៉ាស្សា និងងូតទឹកដោយបូឌា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក