ផ្កាក្តាំងងា

អាថ៍កំបាំងនៃអត្ថប្រយោជន៍: ត្រូវបានគេហៅថា“ ម្ចាស់ក្សត្រីផ្កា” សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់វា. ផ្កានេះមានសម្ថភាពពង្រឹងសុខភាពផ្លូវភេទ, ជំរុញអារម្មណ៍ ថែមទាំងចិញ្ចឹមស្បែកទៀតផង.