ជម្រើសផលិតផល

ផលិតផលផ្សំឡើងពីសារធាតុដើមទាំងអស់នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងបញ្ចូលគ្នានូវរបៀបផលិតបែបបុរាណ និងអត្ថប្រយោជន៍ពីធម្មជាតិ