ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល

គ្រាន់តែជាវេទមន្តខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះ! វាត្រូវបានផលិតចេញពីសំបកដូងកែច្នៃ ១០០ ភាគរយ ធ្យូងដូង​ដែលមានជាយូរមកហើយនៅក្នុង​បរិស្ថាន​ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបូឌា​ ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយ​ SGFE វាមានអត្ថប្រយោជន៍ស្រូបយកភាពមិនបរិសុទ្ធ
Showing all 5 results
Charcoal-Body-Soap
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Charcoal Facial Scrub
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
charcoal-body-butter-natural-by-bodia
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក