ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល

គ្រាន់តែជាវេទមន្តខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះ! វាត្រូវបានផលិតចេញពីសំបកដូងកែច្នៃ ១០០ ភាគរយ ធ្យូងដូង​ដែលមានជាយូរមកហើយនៅក្នុង​បរិស្ថាន​ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបូឌា​ ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយ​ SGFE វាមានអត្ថប្រយោជន៍ស្រូបយកភាពមិនបរិសុទ្ធ
Showing all 9 results
Sale! Out of stock
Sale! Out of stock
ផលិតផលធ្យូងដូងដោយបូឌា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Out of stock
ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល- ស្ក្រាប់ដុសមុខ
Out of stock
Charcoal Therapy
ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល - ស្ក្រាប់ដុសខ្លួន
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Out of stock
ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល- ជែលលាងសម្អាតមុខ
ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល - ម៉ាសបិទមុខម្ស៉ៅធ្យូង
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Out of stock
Naturally Loved By Bodia