ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល

គ្រាន់តែជាវេទមន្តខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះ! វាត្រូវបានផលិតចេញពីសំបកដូងកែច្នៃ ១០០ ភាគរយ ធ្យូងដូង​ដែលមានជាយូរមកហើយនៅក្នុង​បរិស្ថាន​ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបូឌា​ ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយ​ SGFE វាមានអត្ថប្រយោជន៍ស្រូបយកភាពមិនបរិសុទ្ធ