ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល

គ្រាន់តែជាវេទមន្តខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះ! វាត្រូវបានផលិតចេញពីសំបកដូងកែច្នៃ ១០០ ភាគរយ ធ្យូងដូង​ដែលមានជាយូរមកហើយនៅក្នុង​បរិស្ថាន​ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបូឌា​ ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយ​ SGFE វាមានអត្ថប្រយោជន៍ស្រូបយកភាពមិនបរិសុទ្ធ
Showing all 8 results
Sale!
Add to cart
ផលិតផលធ្យូងដូងដោយបូឌា
Add to cart
ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល- ស្ក្រាប់ដុសមុខ
Add to cart
Sale!
Charcoal Therapy
Add to cart
ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល - ស្ក្រាប់ដុសខ្លួន
Add to cart
ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល- ជែលលាងសម្អាតមុខ
Add to cart
ធ្យូងដូងបន្សាបជាតិពុល - ម៉ាសបិទមុខម្ស៉ៅធ្យូង
Add to cart
Sale!
Naturally Loved By Bodia
Add to cart