សម្ភារៈផ្ទះបាយ

ជម្រើសអាហារខ្មែរដ៏ប្រណិត គ្រឿងគ្រៅធម្មជាតិ និងគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុងផ្ទះបាយ
Showing all 12 results
Bamboo sieve
Add to cart
Add to cart
Add to cart
Add to cart
កាហ្វេរតនគិរី
Add to cart
ម្រេចកញ្ចប់បញ្ឈរ - ម្រេចខ្មៅកំពត
Add to cart
ម្រេចកញ្ចប់បញ្ឈរ - ម្រេចក្រហមកំពត
Add to cart
ម្រេចកញ្ចប់បញ្ឈរ - ម្រេចសកំពត
Add to cart
Add to cart
ម្រេចកញ្ចប់បញ្ឈរ - ម្រេចខ្មៅមេមត់
Add to cart
Out of stock
ត្បាល់បុកម្រេច
ម្រេចកញ្ចប់បញ្ឈរ - ម្រេចខ្មៅស្រែអំបិល
Add to cart