ទឹកអប់

Showing all 9 results
Essential Oil - Eucalyptus
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Essential Oil Ginger
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Out of stock
Essential Oil - Kampot Pepper
ប្រេងធម្មជាតិ-ស្លឹកគ្រៃ
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងធម្មជាតិ - ក្រូចឃ្វិច
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Essential Oil - Tea tree
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងធម្មជាតិ-ផ្កាក្ដាំងងា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ស្ក្រាប់មុខ ផ្សំពីអង្ករផ្កាម្លិះ និងផ្កាកុលាប
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
សាប៊ូដុំ Saponem ក្លិនក្រូចសើច និង សារាយ សមុទ្រ ស្ពីរូលីណា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក