ប្រេងធម្មជាតិ

Showing 1–12 of 25 results
ប្រេងម៉ាស្សាក្លិនក្រអូប - ល្ង & ខ្ញី
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងម៉ាស្សាក្លិនក្រអូប - ល្ង & ស្លឹកគ្រៃ
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងម៉ាស្សាក្លិនក្រអូប - ល្ង & ក្រូចឃ្វិច
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងម៉ាស្សាក្លិនក្រអូប - ល្ង & ផ្កាក្ដាំងងា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Essential Oil - Eucalyptus
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Essential Oil Ginger
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Out of stock
Essential Oil - Kampot Pepper
ប្រេងធម្មជាតិ-ស្លឹកគ្រៃ
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងធម្មជាតិ - ក្រូចឃ្វិច
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Essential Oil - Tea tree
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ប្រេងធម្មជាតិ-ផ្កាក្ដាំងងា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ស្ក្រាប់មុខ ផ្សំពីអង្ករផ្កាម្លិះ និងផ្កាកុលាប
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
1 3