អំពីការផលិត

ជាមួយនឹងការពិនិត្យបញ្ជាក់បន្ថែមលើចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងរោងចក្រផលិត Cambodian Eco–Lab សូមធានាថាផលិតផលទាំងនេះផ្សំឡើងពីសារធាតុដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ផលិតផលនេះ មិនមានផ្សំឡើងពីគ្រឿងផ្សំបែបសំយោគ ជាតិពណ៌ ឬសារធាតុធ្វើឱ្យរក្សាទុកបានយូរឡើយ, Bodia Cambodian Apothecary ធានាចំពោះការជ្រើសរើសគ្រឿងផ្សំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ហាងរបស់យើង

Bodia Apo Alley West Siem Reap - Reception

The location two

ខេត្តសៀមរាប

ALLEY WEST

ខេត្តសៀមរាប ផ្លូវលេខ 9 កែងផ្លូវលេខ 11 ទល់មុខភោជនីយដ្ឋាន Design | ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0)63 762 428

ផ្អាកដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន

ការដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃនៅតែបន្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ការកម្មង់តាមវេបសាយន៍ និងហ្វេសប៊ុកផេក

ហាង Bodia Cambodian Apothecary បង្ហាញអំពីបរិយាកាសដូចទៅនឹងហាងលក់ឱសថដ៏ចំណាស់មួយ ដែលមានលក់ឱសថធម្មជាតិ និងគ្រឿងផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់។ Bodia បានលើកឡើងសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់របស់ខ្លួនថា គ្រូពេទ្យព្យាបាលចលនា ប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះសម្រាប់ព្យាបាល និងម៉ាស្សានៅក្នុងហាង Bodia Spa។ ផលិតផលបែបធម្មជាតិទាំងអស់ដែលផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិត និងប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងស្រុក។ ហាងនេះ មានលក្ខណៈព្យាបាលតាមរូបសាស្ត្រ បញ្ញា និងស្មារតី។ លក្ខណ:បន្ធូរអារម្មណ៍នៃការព្យាបាលនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីសាស្ត្រព្យាបាលតាមបែបបុរាណ មិនមានប្រើថ្នាំ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

Bodia Apothecary Old Market

The location two

ខេត្តសៀមរាប

ផ្សារចាស់

ផ្លូវ New Street A ទល់មុខឱសថស្ថាន U-Care  | ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0)63 761 593

ផ្អាកដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន

ការដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃនៅតែបន្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ការកម្មង់តាមវេបសាយន៍ និងហ្វេសប៊ុកផេក

ហាង Bodia Cambodian Apothecary បង្ហាញអំពីបរិយាកាសដូចទៅនឹងហាងលក់ឱសថដ៏ចំណាស់មួយ ដែលមានលក់ឱសថធម្មជាតិ និងគ្រឿងផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់។ Bodia បានលើកឡើងសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់របស់ខ្លួនថា គ្រូពេទ្យព្យាបាលចលនា ប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះសម្រាប់ព្យាបាល និងម៉ាស្សានៅក្នុងហាង Bodia Spa។ ផលិតផលបែបធម្មជាតិទាំងអស់ដែលផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិត និងប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងស្រុក។ ហាងនេះ មានលក្ខណៈព្យាបាលតាមរូបសាស្ត្រ បញ្ញា និងស្មារតី។ លក្ខណ:បន្ធូរអារម្មណ៍នៃការព្យាបាលនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីសាស្ត្រព្យាបាលតាមបែបបុរាណ មិនមានប្រើថ្នាំ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

Bodia Apo Lucky Mall Ground Floor Siem Reap

The location two

ខេត្តសៀមរាប

ផ្សារទំនើបឡាក់គីម៉ល

ជាន់ផ្ទាល់ដី – ផ្សារទំនើបឡាក់គីម៉ល មហាវិថីស៊ីវុត្ថា | ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0)63 965 028

ហាង Bodia Cambodian Apothecary បង្ហាញអំពីបរិយាកាសដូចទៅនឹងហាងលក់ឱសថដ៏ចំណាស់មួយ ដែលមានលក់ឱសថធម្មជាតិ និងគ្រឿងផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ Bodia បានលើកឡើងសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់របស់ខ្លួនថា គ្រូពេទ្យព្យាបាលចលនា ប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះសម្រាប់ព្យាបាល និងម៉ាស្សានៅក្នុងហាង Bodia Spa។ ផលិតផលបែបធម្មជាតិទាំងអស់ដែលផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិត និងប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងស្រុក។ ហាងនេះ មានលក្ខណៈព្យាបាលតាមរូបសាស្ត្រ បញ្ញា និងស្មារតី។ លក្ខណ:បន្ធូរអារម្មណ៍នៃការព្យាបាលនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីសាស្ត្រព្យាបាលតាមបែបបុរាណ មិនមានប្រើថ្នាំ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

Bodia Apo - Pub Street Siem Reap
Bodia Apo - Pub Street Siem Reap

The location two

Bodia Apo - Pub Street Siem Reap
ខេត្តសៀមរាប

ផាប់ស្ទ្រីត

ច្រកផ្លូវតូច (ផ្លូវលេខ 8 & 9) ផ្លូវលំនៅស្របផាប់ស្ទ្រីត– ទល់មុខភោជនីយដ្ឋានចំប៉ី | ទូរស័ព្ទលេខ៖+855(0)63 765 546

ផ្អាកដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន

ការដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃនៅតែបន្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ការកម្មង់តាមវេបសាយន៍ និងហ្វេសប៊ុកផេក

ហាង Bodia Cambodian Apothecary បង្ហាញអំពីបរិយាកាសដូចទៅនឹងហាងលក់ឱសថដ៏ចំណាស់មួយ ដែលមានលក់ឱសថធម្មជាតិ និងគ្រឿងផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់។ Bodia បានលើកឡើងសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់របស់ខ្លួនថា គ្រូពេទ្យព្យាបាលចលនា ប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះសម្រាប់ព្យាបាល និងម៉ាស្សានៅក្នុងហាង Bodia Spa។ ផលិតផលបែបធម្មជាតិទាំងអស់ដែលផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិត និងប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងស្រុក។ ហាងនេះ មានលក្ខណៈព្យាបាលតាមរូបសាស្ត្រ បញ្ញា និងស្មារតី។ លក្ខណ:បន្ធូរអារម្មណ៍នៃការព្យាបាលនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីសាស្ត្រព្យាបាលតាមបែបបុរាណ មិនមានប្រើថ្នាំ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

The location two

The location one

ភ្នំពេញ

សារមន្ទីរជាតិ

កែងមហាវិថីសុធារស និងផ្លូវ 178 នៅក្នុងហាង Bodia Spa មាត់ទន្លេ ខាងលើឱសថស្ថាន Ucare Pharmacy  | ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0)23 226 199

ផ្អាកដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន

ការដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃនៅតែបន្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ការកម្មង់តាមវេបសាយន៍ និងហ្វេសប៊ុកផេក

ហាង Bodia Cambodian Apothecary បង្ហាញអំពីបរិយាកាសដូចទៅនឹងហាងលក់ឱសថដ៏ចំណាស់មួយ ដែលមានលក់ឱសថធម្មជាតិ និងគ្រឿងផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ Bodia បានលើកឡើងសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់របស់ខ្លួនថា គ្រូពេទ្យព្យាបាលចលនា ប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះសម្រាប់ព្យាបាល និងម៉ាស្សានៅក្នុងហាង Bodia Spa។ ផលិតផលបែបធម្មជាតិទាំងអស់ដែលផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិត និងប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងស្រុក។ ហាងនេះ មានលក្ខណៈព្យាបាលតាមរូបសាស្ត្រ បញ្ញា និងស្មារតី។ លក្ខណ:បន្ធូរអារម្មណ៍នៃការព្យាបាលនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីសាស្ត្រព្យាបាលតាមបែបបុរាណ មិនមានប្រើថ្នាំ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

Bodia Apothecary Riverside
Bodia Apothecary Riverside

The location two

ភ្នំពេញ

មាត់ទន្លេ

ផ្ទះលេខ 10 ផ្លូវ178  | ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0)23 220 419

ហាង Bodia Cambodian Apothecary បង្ហាញអំពីបរិយាកាសដូចទៅនឹងហាងលក់ឱសថដ៏ចំណាស់មួយ ដែលមានលក់ឱសថធម្មជាតិ និងគ្រឿងផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ Bodia បានលើកឡើងសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់របស់ខ្លួនថា គ្រូពេទ្យព្យាបាលចលនា ប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះសម្រាប់ព្យាបាល និងម៉ាស្សានៅក្នុងហាង Bodia Spa។ ផលិតផលបែបធម្មជាតិទាំងអស់ដែលផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិត និងប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងស្រុក។ ហាងនេះ មានលក្ខណៈព្យាបាលតាមរូបសាស្ត្រ បញ្ញា និងស្មារតី។ លក្ខណ:បន្ធូរអារម្មណ៍នៃការព្យាបាលនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីសាស្ត្រព្យាបាលតាមបែបបុរាណ មិនមានប្រើថ្នាំ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

Bodia Spa BKK1
Bodia Spa BKK1

The location two

ភ្នំពេញ

បឹងកេងកង 1

 

ផ្លូវលេខ 63 កែងផ្លូវលេខ 352  | ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0)23 210 215

បើកដំណើរការរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ៩ព្រឹក – ៦ល្ងាច

ការដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃនៅតែបន្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ការកម្មង់តាមវេបសាយន៍ និងហ្វេសប៊ុកផេក

ហាង Bodia Cambodian Apothecary បង្ហាញអំពីបរិយាកាសដូចទៅនឹងហាងលក់ឱសថដ៏ចំណាស់មួយ ដែលមានលក់ឱសថធម្មជាតិ និងគ្រឿងផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ Bodia បានលើកឡើងសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់របស់ខ្លួនថា គ្រូពេទ្យព្យាបាលចលនា ប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះសម្រាប់ព្យាបាល និងម៉ាស្សានៅក្នុងហាង Bodia Spa។ ផលិតផលបែបធម្មជាតិទាំងអស់ដែលផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិត និងប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងស្រុក។ ហាងនេះ មានលក្ខណៈព្យាបាលតាមរូបសាស្ត្រ បញ្ញា និងស្មារតី។ លក្ខណ:បន្ធូរអារម្មណ៍នៃការព្យាបាលនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីសាស្ត្រព្យាបាលតាមបែបបុរាណ មិនមានប្រើថ្នាំ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

Bodia Apothecary Aeon Mall 2

The location two

Bodia Apothecary Aeon Mall 2
ភ្នំពេញ

AEON MALL 2

ហាងលក់ទំនិញ – ជាន់ផ្ទាល់ដី (ផ្នែកសុខភាព និងសម្រស់)  | +ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0)85 633 391

ហាង Bodia Cambodian Apothecary បង្ហាញអំពីបរិយាកាសដូចទៅនឹងហាងលក់ឱសថដ៏ចំណាស់មួយ ដែលមានលក់ឱសថធម្មជាតិ និងគ្រឿងផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ Bodia បានលើកឡើងសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់របស់ខ្លួនថា គ្រូពេទ្យព្យាបាលចលនា ប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះសម្រាប់ព្យាបាល និងម៉ាស្សានៅក្នុងហាង Bodia Spa។ ផលិតផលបែបធម្មជាតិទាំងអស់ដែលផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិត និងប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងស្រុក។ ហាងនេះ មានលក្ខណៈព្យាបាលតាមរូបសាស្ត្រ បញ្ញា និងស្មារតី។ លក្ខណ:បន្ធូរអារម្មណ៍នៃការព្យាបាលនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីសាស្ត្រព្យាបាលតាមបែបបុរាណ មិនមានប្រើថ្នាំ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើង
ដើម្បីតាមដានពីការផ្ដល់ជូនពិសេសប្រចាំខែ និងព័ត៌មានពី Bodia។
ErrorHere