ការទូទាត់បានជោគជ័យ!

 

សួស្តីបង!
យើងខ្ញុំបានទទួលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកហើយ។

រយៈពេលដឹកជញ្ជូនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺ 1 ទៅ 2 ថ្ងៃ។

រយៈពេលនៃការដឹកជញ្ជូនទៅខេត្តគឺពី 1 ទៅ 3 ថ្ងៃ។

មានសំណួរអ្វីៗ បងអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ 077 554 092​ ឬ Telegram: https://t.me/bodiasalesonline