ផលិតផលផ្សំពីធ្យូងដូងកម្ចាត់មុន

ជួរនៃផលិតផលធ្យូងដូងដែលមានសីលធម៌ និងនិរន្តរភាព ដើម្បីប្រឆាំងនឹងមុន និងកាត់បន្ថយស្នាមជាំនៅលើផ្ទៃមុខ និងដងខ្លួន។