ចង់បានស្បែកសបែបធម្មជាតិ

អង្ករ និងផ្កាឈូក

ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីភាពរស់រវើកនៃឡេថ្មីរបស់ Lotus និង Rice ។ ទទួលយកធម្មជាតិនៅក្នុងទម្លាប់ថែរក្សាស្បែករបស់អ្នក និងបង្ហាញស្បែកដែលមានសំណើម ភ្លឺថ្លា។

បញ្ចុះតម្លៃ 10% ជូនចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នា

ប្រើលេខកូដ៖ DEWYSKIN

ទទួលបានវាឥឡូវនេះ

អ្នកលក់ដាច់ជាងគេ

 
 
product-honey-lime-natural-shower-gel-bottle
 
 
After using the Rice & Lotus - Body Lotion, the skin is moisturized, refreshed and light like morning dew. The skin’s appearance is brighter and softer.
 
Body butter bodia white turmeric & ylang cream nourish & intensely repair
 
product-face-oil-serum-elixir-hamp-sasha-inchi-natural-cosmetics
 
 

ការប្រមូលគ្រឿងសំអាង (ថែរក្សាស្បែក)

ការប្រមូលសម្រាប់មុខ

 
product-face-oil-serum-elixir-hamp-sasha-inchi-natural-cosmetics
 
 
packshot organic moringa day facial cream natural apothecary bodia product
 
Packshot coconut & beewax lip balm natural lipstick bodia apothecary
 
 
Product eye serum from natural extracts bodia apothecary anti aging
 
product-universal-dry-oil-body-natural-elixir-cosmetics
 
bodia charcoal facial scrub anti-acne

ការប្រមូលសម្រាប់រាងកាយដៃនិងជើង

 
product-honey-lime-natural-shower-gel-bottle
 
After using the Rice & Lotus - Body Lotion, the skin is moisturized, refreshed and light like morning dew. The skin’s appearance is brighter and softer.
 
Body butter bodia white turmeric & ylang cream nourish & intensely repair
 
Product-Kaffir-Lime-Spirulina-Soap-100g
 
 
herbal saponified solid soap with lemongrass
 
product  natural mosquito repellent citronella oil screen cambodia bodia apothecary 150 ml
 
product-natural-solid-deodorant-kaffir-lime-palmarosa

ការប្រមូលសក់

 
 
 
product-universal-dry-oil-body-natural-elixir-cosmetics