ខ្ញី

អាថ៍កំបាំងនៃអត្ថប្រយោជន៍: ខ្ញីឬក៏ Zingiber​ គឺជារុក្ខជាតិចេញផ្កាដែលកំពុងលូតលាស់ Gingerol ជាសារធាតុដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិឱសថជាច្រើន. វាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយ