គល់ស្លឹកគ្រៃ

អាថ៍កំបាំងនៃអត្ថប្រយោជន៍: ស្លឹកគ្រៃត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដេញសត្វល្អិត. ប៉ុន្តែរុក្ខជាតិនេះក៏ល្អសម្រាប់សុខភាពតម្រងនោមដែរ ឬសូម្បីតែសុខភាពរំលាយអាហារនិងស្បែក!